Skip to main content

W dniu 31 Maja (piątek) BOA, kasa oraz serwis będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Astral Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Henryka Brodatego 2, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  wysyłając wiadomość na adres: e-mail: IOD@konsilo.pl.

Dane osobowe Abonentów przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych, informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia, dochodzenia swoich praw, więc podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, a przede wszystkim konieczność wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy bez udziału których świadczenie usług telekomunikacyjnych nie byłoby możliwe lub znacznie utrudnione. Mogą to być przedsiębiorcy pocztowi których zadaniem jest dostarczenie korespondencji a którym dane udostępniane są w oparciu o Prawo Pocztowe.
Przetwarzanie może zostać powierzone również podwykonawcom, a w wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

Dane użytkowników końcowych będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. Informacje o wykonanych usługach przechowywane będą przez 1 rok od ich użycia (np. wykonania połączenia telefonicznego), a informacje dotyczące rozliczeń zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy musieli przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług.

Abonenci mają prawo do żądania od Astral Media dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, przenoszenia i sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie poddajemy danych Abonentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych, precyzyjnie wskazujących strony Umowy wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne i aktów wykonawczych, podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych. Wskazanie przez Państwa elektronicznych środków komunikacji (np. adresu e-mail lub numeru kontaktowego) nie jest do tego konieczne, lecz może wiązać się z ułatwieniami, które nie będą możliwe w przypadku ich niepodania.
O ile Abonent wyrazi zgodę na dodatkowe czynności związane z przetwarzaniem jego danych (np. na wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji) ma możliwość odwołania jej w dowolnym momencie, lecz pr